Deprecated: Hook elementor/widgets/widgets_registered is deprecated since version 3.5.0! Use elementor/widgets/register instead. in /home/omniumartium.nl/omniumartium.com/wp-includes/functions.php on line 5758

Deprecated: Function Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type is deprecated since version 3.5.0! Use register instead. in /home/omniumartium.nl/omniumartium.com/wp-includes/functions.php on line 5383

Algemene voorwaarden

 1. Artikel 1: Definities.
 • 1 Opdrachtgever: De wederpartij van Omnium Artium Consulting bij een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 2.1.
 • 2 Omnium Artium Consulting: M.J. Beune en D.J.M. Beune h.o.d.n. Omnium Artium Consulting kantoorhoudende te Raamsdonk, Lange Broekstraat 30. KvK nummer 76790207.
 • Opdracht: schriftelijke overeenkomst tussen Omnium Artium Consulting en wederpartij voor het tegen betaling leveren van diensten, analyses, rapporten, adviezen, en of geringe hoeveelheden produkten of monsters.
 • 3 Diensten: alle diensten die Omnium Artium Consulting voor Opdrachtgever verricht, in het bijzonder bestaande uit, doch niet beperkt tot: bedrijfs- en verpakkingsadvisering,¬†¬†managementondersteuning, als handelsagent optreden in een nader omschreven branche, geografische regio, of voor een anders omschreven dienst of product.
 • 4 Overmacht: elke van de wil van Omnium Artium Consulting onafhankelijke dan wel onvoorziene omstandigheid waardoor Omnium Artium Consulting zijn verplichtingen tijdelijk of blijvend niet kan nakomen.

 

 1. Artikel 2: Toepasselijkheid.
 • 1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten van opdracht die ten doel hebben het verlenen van diensten, en ook van alle door Omnium Artium Consulting gedane aanbiedingen.
 • 2 Omnium Artium Consulting aanvaardt geen toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 1. Artikel 3: Uitvoering van de opdracht.

 

 • 1 Omnium Artium Consulting zal de diensten naar beste inzicht en vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren, maar kan niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
 • 2 Omnium Artium Consulting zal haar uiterste best doen de diensten uit te voeren volgens de met de Opdrachtgever afgesproken aanpak, binnen de beoogde termijn en binnen het beoogde budget, maar kan daarvoor geen garantie geven.
 • 3 Opdrachtgever zal zijn uiterste best doen het Omnium Artium Consulting mogelijk te maken de diensten naar behoren uit te voeren. Hij zal met name Omnium Artium Consulting toegang verlenen tot alle relevante gegevens en informatie en eventuele andere nader te bepalen noodzakelijke middelen voor het succesvol volbrengen van de opdracht en staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid daarvan.¬†¬†
 • 4 bij gebreke of uitblijven van verstrekking de in artikel 3.3 genoemde gegevens, informatie en of middelen, heeft Omnium Artium Consulting onmiddellijk het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten totdat Opdrachtgever aan zijn verplichtingen heeft voldaan, dan wel de overeenkomst te be√ęindigen zonder enige gehoudenheid tot betaling van schadevergoeding.
 1. Artikel 4: Honorarium en kosten.
 • 1 Opdrachtgever is aan Omnium Artium Consulting een honorarium alsmede vergoeding van gemaakte kosten schuldig overeenkomstig de bij Omnium Artium Consulting gebruikelijke en afzonderlijk over een te komen tarieven.

 

 1. Artikel 5: Betaling.
 • 1 Betaling van facturen door Opdrachtgever dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, zonder enig recht op aftrek of verrekening.
 • 2 Indien de kredietwaardigheid of het betalingsgedrag van Opdrachtgever daartoe redelijkerwijs aanleiding geeft kan Omnium Artium Consulting te allen tijde nadere zekerheid, danwel gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling verlangen.¬†¬†
 • 3 bij gebrek aan krediet of uitblijven van de in artikel 5.3 genoemde betaling heeft Omnium Artium Consulting onmiddellijk het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten totdat Opdrachtgever aan zijn verplichtingen heeft voldaan, dan wel de overeenkomst te be√ęindigen zonder enige gehoudenheid tot betaling van schadevergoeding. Opdrachtgever blijft in dat geval onverminderd aan zijn betalingsverplichtingen gebonden.
 • 4 Indien Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en heeft Omnium Artium Consulting het recht hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen gelijk aan de met 2% verhoogde wettelijke rente voor de duur van het verzuim en tevens alle op de inning van de vordering van Omnium Artium Consulting vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
 1. Artikel 6: Geheimhouding / intellectuele vermogensrechten.

 

 • 1 Omnium Artium Consulting is verplicht tot geheimhouding van alle gegevens en informatie van en over Opdrachtgever met betrekking tot de opdracht welke haar mondeling, schriftelijk, digitaal of in welke andere overdrachtsvorm dan ook, tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, onverminderd de verplichtingen van Omnium Artium Consulting uit de wet.
 • 2 Alle rechten met betrekking tot producten van de geest, die Omnium Artium Consulting bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt, daaronder de aanpak van opdrachten, modellen, technieken, methodes, en dergelijke, komen toe aan Omnium Artium Consulting, voor zover ze al niet aan derden toekomen. Opdrachtgever zal daarover geen mededelingen aan derden doen.
 1. Artikel 7: Reclame, aansprakelijkheid.
 • 1 Eventuele reclame omtrent verrichte diensten en/of het gefactureerde bedrag dient schriftelijk te geschieden binnen veertien dagen na de verzenddatum van de stukken of documentatie c.q. de datum van de verrichte dienst waarover Opdrachtgever reclameert dan wel binnen veertien dagen na ontdekking van het gebrek of de tekortkoming indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek of de tekortkoming redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken.
 • 2 Reclame als hiervoor bedoeld schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

 

 • 3 Indien Omnium Artium Consulting aansprakelijkheid voor het gebrek of de tekortkoming heeft erkend heeft Omnium Artium Consulting de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium of kosteloze opheffing van het gebrek of de tekortkoming. Opdrachtgever is verplicht Omnium Artium Consulting tot dit laatste in staat te stellen.
 • 4 Omnium Artium Consulting is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die Opdrachtgever en/of derden lijden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Omnium Artium Consulting uit hoofde van de overeenkomst of uit hoofde van een onrechtmatige daad, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Omnium Artium Consulting. Indien Omnium Artium Consulting desondanks gehouden is tot vergoeding van schade zal deze geacht worden ten hoogste gelijk te zijn aan het bedrag dat Omnium Artium Consulting aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht voor de diensten in de laatste drie maanden, voorafgaand aan de aansprakelijkheidsstelling.
 • 5 Omnium Artium Consulting is niet aansprakelijk voor bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Omnium Artium Consulting ingeschakelde hulppersonen, tenzij de schade is ontstaan door opzet of grove schuld van een hulppersoon die werknemer is van Omnium Artium Consulting en de schade aan Omnium Artium Consulting als eigen opzet of grove schuld wordt toegerekend.
 • 6 De aansprakelijkheid van Omnium Artium Consulting voor schade door dood of lichamelijk letsel is beperkt tot het bedrag dat op grond van de door Omnium Artium Consulting ter zake gesloten verzekering wordt uitgekeerd.
 • 7 Rechtsvorderingen ter zake van reclame of andere aanspraken uit de overeenkomst dienen binnen een jaar na tijdige reclamering op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

 

 • 8 Opdrachtgever vrijwaart Omnium Artium Consulting en haar ondergeschikten voor aanspraken van derden ter zake schade waarvoor Omnium Artium Consulting haar aansprakelijkheid in haar verhouding met Opdrachtgever heeft uitgesloten, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Omnium Artium Consulting.
 1. Artikel 8: Einde van de overeenkomst, opschorting.
 • 1 Zowel Opdrachtgever als Omnium Artium Consulting kunnen de overeenkomst te allen tijde opzeggen, met dien verstande dat bij opzegging door Opdrachtgever deze verplicht is voor de reeds verrichte werkzaamheden een naar billijkheid vast te stellen deel van de overeengekomen vergoeding aan Omnium Artium Consulting te voldoen, onverminderd het recht van Omnium Artium Consulting op schadevergoeding ingevolge bepalingen in de wet.
 • 2 Voorts eindigt de overeenkomst door gereedkomen van de opdracht, dan wel door opzegging ingeval van faillissement, surs√©ance van betaling, overname van het bedrijf van Opdrachtgever,¬†¬†of liquidatie van Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst nodig is en zonder dat Omnium Artium Consulting tot schadevergoeding gehouden is.
 • 3 Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de overeenkomst voortvloeiend, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Omnium Artium Consulting het recht zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van alle met Opdrachtgever aangegane overeenkomsten op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, naar haar keuze, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.

 

 1. Artikel 9: Overmacht.
 • 1 Indien Omnium Artium Consulting door overmacht de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen heeft Omnium Artium Consulting het recht de nakoming op te schorten tot de overmacht heeft opgehouden te bestaan.¬†¬†
 • 2 Omnium Artium Consulting heeft het recht, indien de overmacht aanhoudt, de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder enige rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.
 1. Artikel 10: Geschillen.
 • 1 Alle geschillen met betrekking tot of verband houdende met of voortvloeiende uit de met Omnium Artium Consulting gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Omnium Artium Consulting, tenzij Omnium Artium Consulting er de voorkeur aan geeft het geschil aan een andere relatief bevoegde rechter te onderwerpen.

 

 • 2 Indien het geschil volgens de wet behoort tot de absolute competentie van de Kantonrechter zal het geschil ter beslechting aan de bevoegde Kantonrechter worden voorgelegd.
 1. Artikel 11: Toepasselijk recht.
 • 1 Op alle overeenkomsten onder deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Breda op 23 september 2021 onder nummer 76790207 .